• Sakrament chrztu jest początkiem życia chrześcijańskiego i włączeniem do wspólnoty Kościoła. Jest celebrowany jako obmycie wodą, któremu towarzyszy wyznanie wiary w Boga w Trójcy Jedynego.
 • W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.
 • Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca.
 • "Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga". Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.
 • Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania). W naszej parafii chrzest jest celebrowany w ustalonej wcześniej dacie i godzinie.
 • Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie wcześniej od daty chrztu.

Wymagane dokumenty: 

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC;
 • (świadectwo ślubu kościelnego rodziców);
 • świadectwo kwalifikacyjne rodziców chrzestnych z ich parafii faktycznego zamieszkania (o ile nie mieszkają w Zabrzu Grzybowicach);
 • jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka;
 • dokładne dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).

Wszystkich obowiązuje uczestniczenie w jednej katechezie przygotowawczej przed chrztem.

 

Kandydaci na rodziców chrzestnych winni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 16 lat;
 • przyjęty sakrament chrztu i bierzmowania;
 • uczniowie powinni aktualnie uczęszczać na katechizację;
 • małżonkowie powinni mieć ślub kościelny i żyć trwale w tym związku;
 • uczestniczenie w życiu Kościoła i systematyczne przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii.

 

Nie mogą być chrzestnymi:

 • żyjący w konkubinacie lub małżeństwie cywilnym bez ślubu kościelnego;
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę;
 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania;
 • obojętni religijnie;
 • prowadzący gorszący tryb życia.

 

Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować parafię.