Chrzest


 Sakrament chrztu jest początkiem życia chrześcijańskiego i włączeniem do wspólnoty Kościoła. Jest celebrowany jako obmycie wodą, któremu towarzyszy wyznanie wiary w Boga w Trójcy Jedynego.


W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.


Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca.


"Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga". Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.


Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania). W naszej parafii chrzest jest celebrowany w ustalonej wcześniej dacie i godzinie.

Akt chrztu spisywany jest w kancelarii parafialnej w ciągu dwóch tygodni przed chrztem. Akt chrztu podpisuje rodzic dziecka zgłaszający chrzest i oboje rodzice chrzestni.

Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej.


Wymagane dokumenty: 

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 • (świadectwo ślubu kościelnego rodziców)
 • świadectwo kwalifikacyjne rodziców chrzestnych (o ile pochodzą z innej parafii)
 • jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka
 • dokładne dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania)

Wszystkich obowiązuje uczestniczenie w jednej katechezie przygotowawczej przed chrztem.


Kandydaci na rodziców chrzestnych winni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 16 lat
 • przyjęty sakrament chrztu i bierzmowania
 • uczniowie powinni aktualnie uczęszczać na katechizację
 • małżonkowie powinni mieć ślub kościelny i żyć trwale w tym związku
 • uczestniczenie w życiu Kościoła i systematyczne przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii


Nie mogą być chrzestnymi:

 • żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
 • obojętni religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia.


Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować parafię.